Posudky z výstav

 • Stránka obsahuje jednotlivé posudky Nyx od Štiky a Artemis Pallas Daltori, z výstav, jichž se účastnily. Posudky jsou vyvedeny dvojjazyčně, a to v českém a anglickém jazyce. Posudky rovněž budou postupně přibývat spolu s výstavami, které budou absolvovat, zvláště pak Artemis.
 • English: This page contains various reports from Nyx  od Štiky and Artemis Pallas Daltori of exhibitions, which participated. Reviews are led bilingually, in English and Czech. Reviews will also gradually become more pronounced with the exhibitions, which will be completed, particularly Artemis.

 

Posudky Nyx od Štiky / Testimonials from Nyx od Štiky

 • 22.10.2002, Výstava Dolní Benešov: 20MF, správ.rám.,Hl.uč., Oko tmavé, nůžkový zkus, prostorný hluboký hrudník, správně ut. předhrudí. Poposud volná hřbetní linie, ocas správně nasazen a nesen, správné úhlení předních a pánevních kostí. Pravidelný krok.

Známka: Výborná 3

Rozhodčí: Petr Řehánek (ČR)

 • 22.10.2002, Exhibition Dolní Benešov: 20MF, dark eyes, scissor try, spacious deep chest, correct ut. chest. So far free topline, tail well set on and carried, correct angulation front and pelvic bones. Regular step.

Mark: Excellent 3

Judge: Petr Řehánek (CZ)

*********

 • 9.9.2006, Klubová Výstava Praha-Džbán: Fenka dobrého formátu s trochu hrubší hlavou, nůžkový zkus, hnědé oko, správné ucho, dobrý hřbet, odpovídající hrudník, dobré úhlení končetin, vzadu trošku užší pohyb.

Známka: Výborná

Rozhodčí: Václavík M. (ČR)

 • 9.9.2006, Club Exhibition Prague-Džbán:  Female Good format with a slightly rougher head, try to bite, brown eyes, good ear, good back, adequate chest, good angulation of legs, back a little closer move.

Mark: Excellent

Judge: Václavík M. (CZ)

*********

 • 8.9.2007, Klubová výstava Praha-Džbán: Téměř pětiletá fena, korektní chrup, dobrá hřbetní linie, záď je sráznější, správně úhlené končetiny.

Známka: Výborná

Rozhodčí: Václav Adlt (ČR)

8.9.2007, Club Exhibition Prague-Džbán: Almost five years old female, correct teeth, good topline and quarters sráznější, right leg bent.

Mark: Excellent

Judge: Václav Adlt (CZ)

*********

 • 10.9.2007, Speciální výstava Praha-Džbán: 4 let, fena střední velikosti, krásná fenčí hlava, široká, pěkné proporce, kompletní nůžkový skus, tmavě hnědé oči, správně nasazené ucho, pěkná horní linie, velmi dobře zaúhlené končetiny, velmi dobře vyvinutý hrudník, velmi dobrá struktura kostí, pohyb je zcela plynulý a snadný bez jakékoli chyby, typ NF charakteru, ocas krásně drženza chůze i ve stoje, výborná textura srsti.

Známka: Výborná 4

Rozhodčí: Karin Butenhof (DE)

 • 10.9.2007, Special Exhibition Prague-Džbán:4 year old female of medium size, beautiful female head, wide, nice proportions, complete scissor bite, dark brown eyes, ears set well, nice4 year old female of medium size, beautiful female head, wide, nice proportions, complete scissor bite, dark brown eyes, ears set well, nice topline, very good angulation, well developed chest, very good bone structure, the motion is completely smooth and easy without any errors, NF type character, tail beautifully drženza walking and standing, excellent coat texture.

topline, very good angulation, well developed chest, very good bone structure, the motion is completely smooth and easy without any errors, NF type character, tail beautifully drženza walking and standing, excellent coat texture.

Mark: Excellent 4

Judge: Karin Butenhof (DE)

Posudky Artemis Pallas Daltori / Testimonials Artemis Pallas Daltori

 

 • 5.9.2009, Klubová výstava Praha-Džbán: Devítiměsíční fena, dobře se vyvíjející, menší hlava, uzavřené oko, dobře nasazené ucho, suché pysky, skus nůžkový, úplný. Dostatečně hluboký hrudník, v pohybu volné lokty, vpředu mírně vytáčí, hřbetní linie pevná, úhlení zadních končetin v pořádku, za pohybu by měly být prostornější. Srst v línání, fena se nepředvádí.

Známka: Velmi dobrá

Rozhodčí: Jiřina Jandová (ČR)

 • 5.9.2009, Club Exhibition Prague-Džbán: The nine monts old female, well developing, small head, closed eyes, well set ears, dry lips, scissors, complete. Sufficiently deep chest, the free movement of elbows slightly in front dials, solid topline, angulation of the rear legs in order, the motion should be more spacious. Coat of molting, the female did not show.

Mark: Very good

Judge: Jiřina Jandová (CZ)

*********

 • 6.9.2009, Speciální výstava Praha-Džbán: Desetiměsíční fena, dobré síly kostí, fenčí hlava, úplný nůžkový skus se suchými pysky, dobře formované hnědé oči, pěkná krční a hřbetní linie, s rovnými běhy a širokou frontou, dobré zaúhlení předních i zadních končetin, plný posun s dobrým nakročením, volné nesení ohonu, velmi ošetřované osrstění s bílým předhrudím, pozorná a mladitstvá fena.

Známka: Výborná (Celkově pátá)

Rozhodčí: Bernard Metraux (CH)

6.9.2009, Special Exhibition Prague-Džbán: Ten months old female, with good bone, female head, complete scissor bite with dry lips, well shaped brown eyes, nice neck and topline, with straight legs and a wide front, good angulation front and rear legs, a full half-step move with good, loose bearing tail, very white coat treated prosternum attentive and cheerful female.

Mark: Excellent (Overall, the fift)

Judge: Bernard Matraux (CH)